« The Way to the Light | Main | The View »

Thursday, 20 October 2016

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

 again!

כדאי להזכיר פרט אחד שנהיה לאחרונה מאוד מאוד ירוד אצלינו וזה מסכן את כל הכלל ח”ו כמבואר בפסוק (דברים כ”ג ט”ו) “כי ד’ אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך” והיינו שישמרו על הצניעות ואם לא השכינה שבה מאחרינו ח”ו

היום ענין הצניעות ירד כל כך הרבה נורא נוראות מי יודע איזה חרון אף זה גורם בעולם, ידוע מה שכתוב בחז”ל וספרי מוסר וחסידות, שכמו ששמירת הצניעות זה ממשיך את השכינה בעולם, כמו”כ הפריצות כביכול מרחיק את השכינה ואת השמירה מן העולם, מדברים על הצרות צרורות מה שיש היום אבל מה גורם לצרות שזה חסרון הצניעות על זה לא מדברים, הדבר הראשון זה צניעות כמו שהחפץ חיים היה תמיד דורש

היום זה נהיה מצב כזה שהמצב של הצניעות ברחוב כל כך ירד שא”א לתאר ולומר את זה, ולאחרונה מסתובבים להם לפעמים באמצע הלילה בשבתות וחגים בחורים נושרים שובבים ה”י וצועקים וצוחקים בקול פרוע מאד, מיום ליום נעשה המצב של הצניעות יותר גרוע

גם לאחרונה יש בתולות אפילו מהחרדים מבתים הכי טובים יושבות על הרצפה ברחוב, וכשיושבות קבוצות של בחורות ורוצים הגברים לעבור ורואות שלגברים אין מספיק מקום לעבור, הם לא זזות, בכלל לא מבינים כלום, ומדברים בקול רם , וצוחקים בקול

ולא רק ברחוב ירד הצניעות ונעשה יותר פריצות, אלא גם אצלנו ירד הצניעות ונעשה יותר פריצות בצורה שלא יאומן א”א להבין מה קורה כאן, איך לא צועקים על זה איך הכל שקט איך זה לא מפריע לאנשים, כל כך זה ירד שכבר התרגלו לזה, הולכים ברחוב בחורים והולכות בחורות וצוחקות וצועקות בקולות כאלו ה”י והבחורים אפילו לא זזים, לא מפריע להם כלום, אדרבה הם מסתכלים עליהם בלי שום בושה, זה נורא נוראות מה שרואים היום, איך לא עושים על מצב הצניעות שירד באופן נורא יום תפלה או יום צום בקולות וברקים

הולכות נשים חרדיות מבקשים מהם שילכו בצד כי צריכים הגברים לעבור הם אפילו לא יודעות מה רוצים מהם, זה המצב של העולם היום בענין הצניעות זה מצער מאד להקב”ה. אישה המוסרת נפשה לצניעות - עושה רעש ושמחה גדולה בשמים וככל שקשה קיום המצווה על האדם – כך גדול שכרו. ומה רב שכרה של אישה המייצגת עצמה כבנות ישראל הכשרות בנות שרה ורבקה רחל ולאה בגאווה ועוז ובאמיצות שלא סרה מדרך האמהות הקדושות. אישה צנועה עושה נחת רוח לפני ה’ יתברך ומלאכי השרת באים לפניו ואומרים לו “ראה איזה בריה נפלאה יש לך בעולמך

ויום יום זה מתדרדר בצורה נוראה הנשים והבנות שלנו כבר לא יודעות מה זה הפרדה והבדלה בין אנשים לנשים צניעות, לא יודעות מה זה לא לדבר ברחוב בקול רם צועקים בקולות משונים ולא מתביישים, יושבות על הרצפה קבוצה של בחורות זה נורא נוראות, יש עוד הרבה לספר אבל מספיק בזה לעורר ואכמ”ל יותר

אחיות יקרות, עליכן לזכור תמיד שעליכן מוטלת האחריות הכבידה הזו ואין נחת רוח גדולה לקב”ה יותר מזו שאנו מקיימות את רצונו והולכות ומתנהגות בצניעות

ויהי רצון שנזכה כולנו לעשות רצוננו כרצונו ונזכה לשמח את בורא העולם ולהתחזק בצניעות ובקדושה ובכך נזכה בזכות שנחזק הצניעות לכל טוב. אמן

The comments to this entry are closed.

Support Emunah Outreach


Search Lazer Beams


ספרים בעברית מאת הרב אליעזר רפאל ברוידא

Meet Lazer Brody's Teacher: Rav Shalom Arush


Subscribe to Lazer Beams